250502592 Algemene voorwaarden - Lucky Chocolate

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. Lucky Chocolate, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, KvK nummer 71942300, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van producten door of namens de verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. Het accepteren van een aanbieding, offerte of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd direct in de webshop voldaan. Bij overige bestellingen wordt een factuur verstuurd, welke binnen 10 werkdagen moet worden voldaan.
2. Indien betaling in webshop niet wordt voldaan, dan zal de verkoper niet overgaan tot productie en levering.
3. Indien koper niet tijdig betaalt, dan is de verkoper gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en verkoper heeft het recht een aanbieding te wijzigen.
2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw.

Artikel 5: Herroepingsrecht
1. Gezien de beperkte houdbaarheid en de voedselveiligheid kunnen producten niet retour genomen worden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. De bestelling kan na betaling niet meer gewijzigd worden, omdat de producten per bestelling geproduceerd worden.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekocht door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek en reclames
1. Bij klachten over een product of levering raadt verkoper aan zo snel mogelijk contact op te nemen.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewicht of afmetingen op de site gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding betekenen.
3. Schade ontstaan door verkeerd gebruik of allergische reacties kan niet op verkoper verhaald worden.

Artikel 9: Levering
1. Binnen 2 werkdagen gaat verkoper over tot verzending. Levertijd is afhankelijk van bezorging van Post NL.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze doet afleveren.
3. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
4. Verkoper heeft het recht om een bestelling uit te stellen of aan te passen ten gevolge van een hoge temperatuur. Chocolade is een temperatuurgevoelig product. Zo kunnen de producten het transport niet goed doorstaan bij een hoge temperatuur. Om dit te voorkomen, kan een verzending aangepast of uitgesteld worden. Mocht dit van toepassing zijn, dan wordt de koper schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 10: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulk aan verkoper te verwijten is.

Artikel 11: Overdracht van derden
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

Artikel 12: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. Wanneer in een gerechtelijke procedure  één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.